Pages

Rabu, Juli 25, 2012

Sikap Imam al-Bukhari Yang Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW

Ada satu kisah di mana Imam al-Bukhari berbuka puasa ketika sakit berdasarkan sebuah athar daripada sahabat dalam sikap Imam al-Bukhari mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

 Abu Abdullah al-Hakim diberitakan oleh Abu Hasan bin Mahib bin Sulaim, dia berkata bahawa aku telah mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata: "Ketika di Naisabur aku mengalami sakit yang ringan, tepatnya di bulan Ramadhan. Saat itu, Ishak bin Rahawaih dengan para sahabatnya dan berkata kepadaku: "Apakah engkau telah berbuka puasa wahai Abu Abdullah?" Aku berkata: "Ya." Dia berkata lagi: "Aku khuatir akan dirimu yang tidak mampu menerima kewujudan rukhsah. Aku berkata lagi: "Kami diberitakan oleh Abdan dari Ibnu al-Mubarak dari Ibnu Juraij, dia berkata bahawa aku berkata kepada Atha: "Penyakit seperti apa yang harus membuatku berbuka puasa? Dia berkata: "Dari penyakit apa sahaja." Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT: Ertinya: "Maka sesiapa di antara kamu ada yang sakit." (Al-Baqarah: 184)

 Imam al-Bukhari berkata bahawa riwayat ini tidak dimiliki oleh Ishak. Jadi riwayat ini menunjukkan Imam al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah athar dalam satu masalah yang tidak dimiliki oleh gurunya, Ishak bin Rahawaih. Sungguh begitu luas ilmu yang dimiliki oleh Imam al-Bukhari.

(Hayat Imam al-Bukhari, Abdussatar al-Syeikh, hal: 71)

0 komentar: