Pages

Selasa, Januari 22, 2008

Syeikh Ali Hasan Al-Halabi

Syeikh Ali Hasan Al-Halabi merupakan seorang ulama salafi dan salah seorang murid Syeikh Al-Albani yang terkenal.

Beliau dilahirkan di Zarqa, Jordan, 29 Jamadilakhir 1380 H/1960 M. Nama sebenarnya ialah Abu Haris Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid As-Salafi Al-Atsari.

Pendidikan dan Guru-Guru Beliau

Ayah dan abangnya berhijrah ke Jordan dari Yafa, Palestin pada tahun 1368 H/1948 M, kerana penjajahan yahudi. Beliau memulai belajar ilmu-ilmu agama di saat usia beliau belum melebihi dua puluh tahun, guru beliau yang paling menonjol adalah Al-'Allamah Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (semoga rahmat Allah tercurah padanya), kemudian Syeikh Abdul Wadud Az-Zarazi (semoga rahmat Allah tercurah padanya) dan ulama-ulama lainnya.

Beliau berjumpa dengan gurunya iaitu Syeikh Muhammad Nasiruddin Al Albani di akhir tahun 1977 di kota Amman, Jordan. Beliau belajar pada Syeikh Al-Albani kitab Iskaalat Al-Baiul Hatsis pada tahun 1981, dan beliau juga mempelajari kitab-kitab Musthalahul Hadis lainnya.

Beliau memiliki ijazah-ijazah (pengakuan) dari sejumlah ulama, di antaranya Syeikh Badiuddin As-Sanadi, dan juga Al-'Allamah Al-Fadil Muhammad As-Salik Asa Syinqithi (semoga rahmat Allah tercurah pada mereka) dan ulama-ulama lainnya.

Pujian Ulama Terhadap Beliau

Sejumlah ulama yang terkemuka memuji beliau, di antaranya, Al-Allamah ahli hadis yang berilmu tokoh pembela sunnah, Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (semoga rahmat Allah tercurah padanya) sebagaimana dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah 2/720 tatkala Syeikh Al-Albani menjelaskan kedustaan "penghancur sunnah" Hasan Abdul Manan, beliau berkata: "...penjelasan yang luas dalam menerangkan kesalahan ucapannya dalam melemahkan hadis itu memerlukan satu karya khusus, dan ini yang tidak mungkin bagi saya lantaran keterbatasan waktu, semoga sebahagian saudara-saudara kami yang mempunyai kemampuan hebat dalam ilmu hadis ini mengarang kitab tentangnya, seperti misalnya al-Akh Ali al-Halabi."
Lihat juga Muqaddimah kitab at-Ta’liqat ar-Raudhiyyah ala ar-Raudhah an-Nadiyyah dan kitab Adabuz Zifaf cetakan Al-Maktabah Al-Islamiyyah.

Beliau juga dipuji oleh Syeikh Abdul Aziz bin Baz (semoga rahmat Allah tercurahkan padanya) dimana syeikh mengulas kitabnya: "Sesungguhnya kitabnya beraqidah dan bermanhaj salaf."

Demikian juga Syeikh Bakr Abu Zaid memuji beliau dalam kitabnya; Tahrifunnusus min Maaqod Ahlil Ahwa fil Istidlal hal 93-94.

Demikian juga Al-‘Allamah Syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i (semoga rahmat Allah tercurah padanya) memuji beliau. Syaikh Muqbil menuturkan: "Sesudah ini, aku melihat sebuah karya bagus yang berjudul Fikhul Waqi Baina An Nadhariyyah wat Tathbiq karya saudara kami Ali bin Hasan bin Abdul Hamid, saya menasihatkan agar membaca kitab itu, semoga Allah membalas kebaikan kepadanya. Syeikh Muqbil juga menukil karya Syeikh Ali Hasan ini dalam kitabnya yang berjudul Gharah al-Asrithah ala ahlil Jahli was Safsatah beliau menyebutkannya, "Saya tidak pernah mengetahui semisal ini."

Demikian juga Al-Allamah Syeikh Abdul Muhsin al-Abbad (semoga Allah menjaganya) juga memuji beliau. Dalam kitabnya yang menawan Rifqon Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah cetakan kedua yang diperbaharui 1426H, hal. 9-8 menuturkan: "Aku juga mewasiatkan kepada para penuntut ilmu di seluruh negeri agar mengambil faedah dari para ahli ilmu yang berkecimpung dalam masalah ilmu dari kalangan ahli sunnah di negeri ini semisal murid-murid Syeikh Al-Albani di Jordani, yang mendirikan sebuah markaz yang menggunakan nama Syeikh Al-Albani sepeninggalan beliau."

Aktiviti Dakwah Beliau

Beliau salah seorang pendiri majalah Al-Ashalah yang terbit di negara Jordan, beliau salah seorang dewan redaksi dan penulis dalam majalah ini. Beliau termasuk pendiri markaz Imam Albani.

Beliau aktif menulis makalah-makalah yang terbit setiap hari di Koran Al-Muslimun yang terbit di London, dalam rubrik “as-Sunnah”, hal ini berlangsung sekitar dua tahun semenjak tanggal 18 Rabiulawal 1417.

Beliau pernah mengikuti berbagai muktamar Islam, kegiatan dakwah dan daurah ilmiah di berbagai negara, dan ini sering beliau lakukan, seperti di Amerika, Belanda, Hongaria, Kanada, Indonesia, Perancis dan negara-negara lainnya.

Beliau juga pernah dijemput di berbagai universiti di Jordan untuk berceramah dan pertemuan-pertemuan, misalnya di Universiti Jordan, Universiti Yarmuk, dan Universiti Az-Zaitunah.

Karya-Karya dan Buku-Buku Yang Telah Diteliti Beliau

Karya-karya dan buku-buku yang telah diteliti beliau lebih dari 150 judul, yang terdiri atas buku yang tidak terlalu tebal maupun yang berjilid-jilid, diantara karya beliau yang paling penting:

1. Ilmu Ushulul Bida’
2. Dirasah Ilmiyyah fi Shahih Muslim
3. Ru’yatun Waqiah fil Manahij ad-Dakwiyyah
4. An Nukatu ala Nuzhatin Nadhar
5. Ahkamus Sita

Adapun buku-buku yang diteliti beliau:
1. Mifatahu Daris Sa’adah, karya Ibnu Qayyim, 3 jilid
2. At Ta’liqat ar-Raudiyyah ala ar-Raudah an-Nadiyyah, karya Al-Albani, 3 jilid
3. Al-Baisul Hasis, karya Ibnu Katsir, 2 jilid
4. Al-Huttah fi zikri as-Shihah as-Sittah, karya Sidiq Hasan Khan
5. Ad-Daa wad Dawaa karya Ibnu Qayyim, 1 jilid

Sejumlah karya beliau ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, di antaranya, Perancis, Urdu, Indonesia, Malaysia dan lain-lain.